Smart Floor: Een veelbelovend meetinstrument voor valrisico bij ouderen

Valincidenten -en met name de gevolgen ervan- zijn een groot probleem bij ouderen. Loopstoornissen zijn de meeste gevallen de boosdoener. Omdat kleine veranderingen in het looppatroon kunnen duiden op een loopstoornis, is het van belang dat deze veranderingen voldoende en tijdig opgemerkt worden.

De Smart Floor biedt hier een oplossing voor. Deze slimme vloer wordt bij steeds meer deelnemers van Anders Werken in de Zorg geïnstalleerd. Zo ligt de vloer sinds kort ook bij Thebe Lucia in Breda en St. Elisabeth in Roosendaal. TanteLouise doet al enige tijd ervaring op met de Smart Floor om te onderzoeken of deze innovatie een alternatief is voor de valrisico-classificatie bij ouderen in het verpleeghuis. Nu wordt daarvoor de uitkomst (valrisico-classificatie) van de POMA (Performance Oriented Mobility Assesment) gebruikt. De POMA is een meetinstrument om het lopen en de balans te beoordelen door middel van onder andere looptests, waarmee bijvoorbeeld de loopsnelheid, stapfrequente en staplengte geobserveerd worden. Dit geeft een score waarmee de fysiotherapeut de hoogte van het valrisico bepaalt. Hoewel POMA wereldwijd naar tevredenheid wordt ingezet, is dit een inspannende test voor cliënten én kan er altijd sprake zijn van subjectieve interpretatie.

Geen kunstje
Dit is een van de redenen waarom Rudi Dierkx, specialist ouderengeneeskunde binnen tanteLouise, veel toegevoegde waarde ziet in een toepassing als de Smart Floor. “De Smart Floor is bij tanteLouise als eerste ingezet op de locatie Hof van Nassau. Toen we daar de eerste resultaten van kregen ben ik betrokken geraakt bij dit product. Ik zag een veelbelovend instrument. Het voordeel van de vloer is dat de natuurlijke omstandigheden zoveel mogelijk worden nagebootst. De cliënt hoeft geen ‘kunstje’ te doen. Het loopgedrag wordt daardoor niet beïnvloed door de druk die het uitvoeren van een test met zich meebrengt.”

Onderzoek
Volgens Rudi zou de Smart Floor een goed instrument kunnen zijn, makkelijk toepasbaar in de praktijk én niet te belastend voor de cliënt, met als kanttekening dat er meer onderzoek nodig is. Rudi: “Om de bestaande meetinstrumenten te vervangen, moeten we kunnen aantonen dat de Smart Floor voldoende valide en betrouwbaar is.” De validiteit van de vloer is in 2019 als eerste onderzocht bij verpleeghuisbewoners op locatie Hof van Nassau en de resultaten waren positief. “Uit dit onderzoek bleek dat de nauwkeurigheid van de Smart Floor bij deze doelgroep 87% is.” Alle resultaten en meer informatie over dit onderzoek is terug te lezen in een artikel dat Rudi samen met Frans Lefeber, CEO Connective Floors B.V. en Katja Drost, science practicioner tanteLouise, publiceerden in het Nederlands Tijdschrift voor Geriatriefysiotherapie: Lees het artikel (PDF).

Validiteit en betrouwbaarheid
In het vervolgonderzoek dat dit jaar is uitgevoerd is niet alleen de validiteit, maar ook de betrouwbaarheid van de vloer onderzocht. Rudi: “We hebben dit onderzoek uitgevoerd op onze Geriatrische revalidatie afdeling bij het Bravis ziekenhuis (GRZ). We werkten dus met een andere doelgroep, want in plaats van de verpleeghuisbewoners op locatie Hof van Nassau richtte dit onderzoek zich op geriatrische revalidanten. We hebben daarnaast ook andere klinimetrische testen toegevoegd.” Fysiotherapeuten Maaike van der Spahr van der Hoek en Karin Vriends voerden het onderzoek bij deze nieuwe doelgroep uit: “De validiteit is onderzocht voor het construct ‘veilig zelfstandig verplaatsen’ met behulp van de TUG, 10-meter looptest en de POMA. De betrouwbaarheid blijkt onder andere uit de metingen die kort na elkaar uitgevoerd worden. We hebben dit twee dagen achter elkaar getest en gekeken of we dan dezelfde resultaten kregen. Bij ons op de GRZ zijn er in totaal 100 cliënten onderzocht.”

Inspannende tests
“Een goede indicatie voor valrisico-classificatie is voor ons erg belangrijk omdat wij graag willen weten of mensen na de opname veilig en zelfstandig thuis kunnen functioneren. De tests die wij hiervoor tot nu gebruiken zijn best intensief en om een goed beeld van iemand te krijgen moet je de tests gedurende de opname meerdere keren afnemen. Het zou een uitkomst zijn als de Smart Floor die inspannende tests op termijn kan ondersteunen bij het objectiever maken,” stellen Maaike en Karin. Het onderzoek bleek echter nog te klein om op basis daarvan de slimme vloer al als meetinstrument in te zetten op de GRZ. “We hebben Smart Floor geadviseerd om aanpassingen te doen in het product en de software. Daarnaast hebben we geadviseerd om andere loopparameters toe te voegen, zoals stapbreedte, pas-symmetrie en pas-continuïteit.  Voor een beter beeld zou het onderzoek -na deze aanpassingen en toepassingen- opnieuw gedaan moeten worden. Het zou goed zijn als het ook onderzocht wordt bij andere locaties of zorgorganisaties, zodat er ook gekeken kan worden naar resultaten bij andere doelgroepen.”

Nieuwe applicaties

Frans Lefeber, CEO van Connective Floors, is trots op deze ontwikkeling. “Ik ben blij dat er gericht onderzocht wordt hoe de Smart Floor ingezet kan worden in de organisaties. Hierdoor kunnen wij ons product steeds verder door ontwikkelen. De geadviseerde aanpassingen hebben wij inmiddels doorgevoerd in zowel de software als in de hardware en we zijn aan de slag met de nieuwe loopparameters. Naast het valrisico, kunnen we nu ook conditie en loopsnelheid automatisch meten. Daarvoor hebben hier onlangs nieuwe applicaties voor ontwikkeld,” licht Frans toe. “Ik ben ervan overtuigd dat Smart Floor hiermee perspectief biedt aan fysiotherapeuten om het in de klinische praktijk als meetinstrument bij geriatrische-revalidanten in te zetten. De nauwkeurige, -efficiënte, –objectieve en betrouwbare metingen van de Smart Floor komen het diagnostische en behandelproces in de dagelijkse praktijk ten goede.”

 

Meer weten over de Smart Floor?