Virtual reality (VR) écht relevant bij goede follow up

NHL Stenden onderzocht wat de ervaringen zijn van de VR Covid-19-module die vorige maand in gebruik werd genomen. Er werden 120 cursisten getraind. De VR-module is gefinancierd door Anders Werken in de zorg Fryslân en is een onderdeel van een tweedaagse coachtraining van GGD Fryslân. Het onderzoek is uitgevoerd onder leiding van Job van ’t Veer. Hij is lector Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn bij NHL Stenden Hogeschool.

Met observaties, diepte-interviews en voor- en nametingen, werd de inhoud van de trainingen geëvalueerd. Daarbij werd vooral gekeken naar de rol van VR daarin. Het is een startend onderzoek met het doel om te toetsen of VR aan de doelstellingen voldoet van ‘Anders Werken’: met minder tijd en inspanning, betere zorg leveren in een prettige werkomgeving.

Positief
Het concreet doen en ervaren met de interactieve VR-video’s wordt als zeer positief ervaren. Van ’t Veer: “Bij een besmetting of een vermoeden daarvan, moet je snel schakelen en hygiënemaatregelen nemen. De kennis die je door de ervaring opdoet, blijft veel beter hangen dan bij een mondelinge of schriftelijke training, zeggen de deelnemers.” VR werkt dan ook heel goed voor pragmatische medewerkers. Maar ook in het klinisch redeneren werden deelnemers uitgedaagd: wanneer bel je een arts en hoe ga je om met familie in een stress situatie? “Zelfs de kennis van zeer ervaren verpleegkundigen wordt aangescherpt.”

Leerpunten
De module werd razendsnel ontwikkeld. Van ’t Veer: “Dan is het logisch dat er nog wat te verbeteren is. Zo zijn nog niet alle relevante scenario’s in de training verwerkt.” Als voorbeeld noemt hij het cohorteren. “Dit moet herkenbaar zijn voor alle zorgprofessionals en niet alleen voor zorgmedewerkers op een verpleegafdeling. Dit nemen we graag mee in het verder ontwikkelen van deze VR-module. Deelnemers zien naast het trainen van de handelingsgerichte kant ook potentie in VR op het gebied van deskundigheidsbevordering.”

Nabespreken
Een ander belangrijk aandachtspunt is dat VR pas écht relevant is, als de training een goede follow up krijgt. De training kun je altijd en overal volgen, maar het is belangrijk dat deelnemers keuzes en ervaringen ten opzichte van hun werkervaring delen met collega’s en de trainer. “Een trainer moet dit proces goed kunnen begeleiden. Hij/zij moet kennis hebben van zowel de inhoud van de training als van didactiek. Dat is de gouden combi in het verder ontwikkelen van VR-trainingen.”

Friese VR-bibliotheek
VR is opgenomen in het programma Anders Werken in de zorg Fryslân, met de bedoeling om daarmee te experimenteren in het opleiden van medewerkers. In 2021 worden vier nieuwe VR-trainingen gemaakt. Deze worden opgenomen in de Friese VR-bibliotheek. De ervaring van nu helpt bij de verdere ontwikkeling. Het toepassen van VR in het opleidingsprogramma van organisaties krijgt ook meer aandacht.